Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Asansörde emniyetin artt?r?lmas?

Asansör asl?nda, dünyan?n en emniyetli nakil vas?tas?d?r. Malzemenin kaliteli olmas? ve muntazaman yap?lan kontroller, teknik sebeplerden dolay? bir kaza olmas? ihtimalini neredeyse s?f?ra indirir. Ama sadece senede bir kere yap?lan normal kontrolün bu neticeyi sa?lamas? beklenmemelidir. Önemli olan neyin nas?l kontrol edilece?inin iyi bilinmesidir. Asansör kabinine yüzlerce kilo a??rl?k ta??y?p kontrolleri yapma devrinin çoktan geçmi? oldu?unu art?k biliyoruz. Bu tip kontroller elektronik ölçümlerle yap?labilmekte, büyüt tasarruf ve zaman kazanc? sa?lamaktad?r. Yeni elektronik asansör kontrol sistemleri ile emniyet tertibat?n?n (para?üt), tahrik kasna??n?n sürtünme ve ta??ma kapasitesi, tahrik makinesinin fren, kabin ve kar?? a??rl???n tam ve yar?m a??rl?k kontrolleri yap?labilmektedir. Ayr?ca her çelik halat?n tek tek gerilimi tespit edilebimektedir ki, bu sayede halatlar?n, tahrik kasna??n?n ve sapt?rma makaralar?n?n a??nmas? asgari seviyeye indirilebilmektedir. Neticede hem asansörün emniyeti artt?r?lmakta ve hem de masraflar a?a?? çekilebilmektedir. Bu arada, bu neticeleri almak için, ne yukar?da da belirtildi?i gibi ek a??rl?klara, ne de komplike elektronik veya mekanik ba?lant?lara ihtiyaç vard?r. Bir asansörün emniyeti yönünden en önemli nokta, sensörler taraf?ndan tespit edilen kabinin ve kar?? a??rl???n a??rl???d?r. Çünkü bu de?erler emniyet tertibat?n?n (para?üt) denemesinin ve bo? kabinin tahrik kasna?? taraf?ndan hareket ettirilebilmesi deneyinin ana noktalar?d?r. Bilhassa ilk montajdan sonra yap?lan de?i?iklikler neticesinde a??rl?klar, teslim dökümanlar?nada belirtilen de?erlerden farkl? iseler, bu de?erlerin do?ru olarak tespiti çok önemlidir. Ancak do?ru a??rl?klar ile halat kopmas? halinde ve tam yüklü kabinde emniyet tertibat?n?n (para?üt) denemesinin neticesi hesaplanabilir. Asansördeki muhtelif ölçümlerin elektronik olarak yap?labilmesi için piyasada yeni ürünler mevcuttur. Bunlardan birincisi ivme ölçme sensörüdür. Bu sensör sayesinde son derece kolay ve çabuk ölçüm yapma olana?? mevcut oldu?u gibi ölçük s?ras?nda da de?erlendirmeler yap?labilmektedir. Bu ölçümleri kolayla?t?ran yeni bir bulu? da halat yükünü ölçen sensörlerdir. Bunlar?n gerçek bir a??rl?k ile kalibre edilmesine gerek kalmamaktad?r ve do?rudan do?ruya her halata ba?lanan sensörler halattaki yükü son derece hassas bir ?ekilde bildirmektedirler. Ayr?ca art?k emniyet tertibat?n?n (para?ütlerin) frenlemesi de yeni bir sistem ile kontrol edilebilmektedir. Bu metod ile her h?zda kar?? a??rl???n, motorun tesirleri gayet hassas bir ?ekilde kontrol edilebilmesi mümkün bir hale gelmi?tir. Hatta, para?ütleme esnas?nda halatlardaki kuvvetler devaml? ölçülebildi?inden, ek bir yükleme yap?lmadan bile, kar?? a??rl???n para?ütlemeye ne kadar yard?mc? oldu?u tespit edilebilir. Tabi ki, i? ciddiye bindi?i zaman, yani halatlar koparsa, para?üt bu durumda bile kabini tek ba??na durduracak güce sahip olmal?d?r. ??te bu sebepten de halatlardaki sensörler, para?ütleme deneyi esnas?nda son derece önemlidir. Tahrik kasna??n?n halat? kayd?rmadan en son hangi güçle tahrik edebilece?i de halat sensörleri vas?tas? ile tespit edilebilir. Para?üt denemesini yapt?ktan sonra, kabin frenlenmi? vaziyette tutulurken, motor a?a?? istikamette, halatlar tahrik kasna??n?n üzerinden kayana veya azami motor devrine ula??lana kadar döndürülür. Bu esnada devaml? ölçüm yap?l?rsa, bir bilgisayar vas?tas?yla tahrik sisteminin tahrik s?n?r? da hesaplan?r. Bu ölçüm ?eklinin bir faydas? da, asansörde veya kabinde herhangi bir mekanik müdahale yap?lmas?na gerek olmamas?d?r. Tahrik sistemindeki frenin kontrolü de para?üt frenlemesinin kontrolüne benzemektedir. Bo? kabin yukar? giderken frenin asgari frenleme kuvveti ölçülür, ivmeler ve fren mesafeleri a??r? yük durumunda hesaplan?r. Böylece fren mesafesi (m olarak) ve negatif ivme (m/s2) olarak tespit edilir. Böylece fren mesafesi, tahmin etmeden veya çok zahmetli bir ?ekilde ölçmeden son derece hassas bir ?ekilde elde edilmi? olur. KAYNAK /YAZAR Tunç Timurkan
Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Oylama

Sadece üyeler oylayabilir.

Lütfen Üye olun ya da Üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Sayfa olusturulma süresi: 0.96 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,742 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.