Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

K?lavuz Raylar

K?lavuz Raylar Sürtünme Tahrikli Asansörlerin genel özelliklerine geçmeden önce kuyu içinde bulunan asansör ana parçalar?ndan olan raylar? tan?mlamak gerekir.
Asansörün güvenli çal??mas?n? sa?lamak için k?lavuz raylar, k?lavuz ray ba?lant?lar? ve tespit yerleri bunlar? etkileyen yüklere ve kuvvetlere yeterince dayan?m göstermelidir.
Asansörün güvenli çal??mas?n?n k?lavuz raylarla ilgili yönleri:
a) Kabin, kar?? a??rl?k veya dengeleme a??rl???n?n k?lavuzlanmas? sa?lanmal?d?r;
b) Bu nedenle k?lavuz raylardaki e?ilmeler:
1) Durak kap?lar? kilitlerinin istenmeden aç?lmayaca??;
2) Güvenlik tertibat?n?n çal??t?r?lmayaca??;
3) Hareketli parçalar?n di?er parçalara çarpmayaca?? bir ölçüde s?n?rland?r?lmal?d?r.
Bu tan?mlamadan da anla??laca?? gibi asansör k?lavuz raylar?n?n iki ana görevi vard?r.
1. Kuyu içinde kabini ve kar?? a??rl??? seyir süresince k?lavuzlamak ve yatay hareketlerini en aza indirmek.
2. ?stenmeyen bir durum kar??s?nda güvenlik tertibat?n?n çal??mas?yla kabini veya kar?? a??rl??? durdurmak.
1. Raylar?n kabin ve kar?? a??rl???n dü?ey do?rultular?n? korumas?, dönmelerini engellemesi, kap? ile kabin ve kabin ile kar?? a??rl?k aras?ndaki mesafeyi devaml? olarak sabit tutarak korumas? gerekir. Bu yüzden raylar?n do?rultusunda olmas?, ba?lant?lar?n?n sabitlenmi? olmas?, ayr?ca konforlu bir seyir için ba?lant? noktalar?n?n düz bir sat?h olu?turmas? ve aralar?ndaki mesafenin bütün kuyu boyunca sabit olmas? gerekir.
2. ?kinci madde asansörün güvenli?i ile ilgili bir konudur. Güvenlik sistemi çal??t???nda do?rudan raylara tutunarak kabini durdurmaktad?r. Bu anda büyük kuvvetler olu?ur. Raylar montaj yap?s? olarak bu büyük kuvveti dü?ey do?rultuda kar??lamak durumundad?r.
Raylar?n genelde iki ana montaj ?ekli vard?r.
Birincisi, ?ask?l?? sistem denen ve kuyu üst dö?emesine uygun ?ekilde yukar?dan as?larak kuyu dibinde altlar? bo? b?rak?lan sistemdir.
?kincisi ise ?oturtma? denen kuyu dibinde ray babas? ad? verilen beton bloklarla alttan kuyu dibine sabitlenerek kuyu üstünde üst k?s?mlar?n?n bo? b?rak?ld??? sistemdir. Her ikisinde de ortak olan yan, raylar?n bir taraf?ndan kuyuya sabitlenerek, gelebilecek kuvveti kar??lamas?n?n sa?lanmas?d?r.
Di?er taraf?n?n bo? b?rak?lmas?n?n sebebi binada olu?abilecek yap?sal oturmalardan dolay? veya herhangi bir deprem s?ras?nda kuyuda olu?abilecek yap?sal bozulmalardan dolay?, raylar?n etkilenmesini önlemek, hem de ?s?sal de?i?ikliklerde ray boyundaki olu?an farklar?n raylar? s?k??t?rarak do?rultular?n?n bozulmas?n?n önüne geçmektir.
Her iki montaj ?eklinde de raylar, yap?lan hesaplara ve ray?n kesitine ba?l? olarak b?rak?lan aral?klarla bina betonarmesine konsollarla tespit edilirler.
Bu konsollar raylar?n yatay hareketlerini önleyecek mukavemette olmal? ve sabitlemeleri bu kuvvetleri kar??layacak yap?da olmal?d?r.


Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Oylama

Sadece üyeler oylayabilir.

Lütfen Üye olun ya da Üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Sayfa olusturulma süresi: 1.03 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,741 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.