Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Modernizasyon

Modernizasyon
Yap?m y?l? ve ve asansörlere biçilen 10 y?ll?k mekanik ömür göz önüne al?nd???nda, belli bir zaman sonra asansörün çal??ma performans?n?n da dü?mesi sebebiyle modernizasyon kaç?n?lmaz olmaktad?r.
Modernizasyon Görsel ve Teknik anlamda olmak üzere 2 ye ayr?l?r.

Görsel Modernizasyon daha çok sistem düzgün çal???yorsa Kabin Dekorasyonu ve Buton yenilenemesiyle sa?lanabilir.
Kabinler yerinde iç dekorasyona tabi tutulabilir.
Duvar kaplamalar? laminat veya paslanmaz yap?l?r.
Tavan ve taban dö?emesi yenilenerek daha ferah daha ayd?nl?k bir kabin görüntüsü elde edilebilir.
Yerinde dekorasyon yap?lsa bile emniyet yönünden sak?ncal? olan kabinler ise, Ta??y?c? Süspansiyonlar? ve Para?üt Sistemleri ba?ta olmak üzere, bütünüyle yenilenmek zorundad?r.
Kabin Yenilenmesi esnas?nda tam otomatik kabin içi emniyet kap?s? tak?lmas? asansörünüzün güvenli?ini artt?racakt?r  Kat ve Kabin içi butonlar? digital veya LCD göstergeli olarak yenilenerek kullan?c?n?n son derece estetik ve l?k butonlar? kullanarak tatmini sa?lanabilir.
Yeni butonlar?n çal??abilmesi için kumanda tablosu ve tesisat?n da de?i?mesi gerekebilir.

Teknik modernizasyon ise sistemin düzgün ve sa?l?kl? çal??mad??? emniyetten yoksun asansörlere uygulan?r.
Bu modernizasyonda; a?a??daki tüm ekipmanlar yenilenebilir.
Eski tip tek h?zl? çok ani ve sert duran, sadece bas?lan kata giden, asansörlerin kumanda tablosu ve makinalar?n?n yenilenmesiyledaha h?zl? ve bas?lan her kata s?rayla gidebilen asansörlere dönü?üm mümkündür.

Modernizasyon teklifleri için mutlaka çal??an asansörünüz A dan Z ye incelenerek Teknik ?nceleme Raporu doldurulduktan sonra çal??ma durumuna uygun olarak teklif haz?rlan?r.
Makina Çal??an eski asansörlerin bir ço?unda tek h?zl? 0.63 m/sn makinalar mevcuttur.

Duru? kalk?? konforunun çok kötü oldu?u bu sistemler yeni nesil çift h?zl? yada kademesiz h?zl? makineler ile yenilenerek hem h?z hem de duru? kalk?? konforu aç?s?ndan son derece iyi sonuçlar elde edilebilir.
Tablo Tek h?zl? makine motrun tek ba??na yenilenmesi mümkün olmad??? için yeni h?za ve sürü? ?ekline uygun olarak kumanda tablosu da son teknoloji ürünü CPU kontrollü CE belgeli olarak sellektif kumanda ?eklinde yenilenir.

Tampon Kuyu dibi ve üstü emniyet mesafeleri için kabinin ve kar?? a??rl???n alt?nda bulunan tamponlar EN-81-1 standart? gere?i CE belgeli olarak yenilenir Regülatör Asansörde Can Güvenli?i dendi?i zaman ilk akla gelen para?üt sisteminin çal??mas?n? sa?layan Regülatör sistemi de a?a??-yukar? yönde etkili olarak, tüm aparatlar?yla beraber EN-81-1 standart? gere?i CE belgeli olarak yenilenir Para?üt Asansörün kontrolsüz olarak h?zlanmas? durumunda devreye giren fren tertibat? da EN-81-1 standart? gere?i CE belgeli olarak yenilenir
Kilit Manuel kap?lar?n en önemli aksam? olan kap? kilitleri de EN-81-1 standart? gere?i CE belgeli olarak yenilenir

Ups Asansörün kendi panosu ile beraber uyumlu olarak çal??abilcek bu kurtarma sistemi, elektrik kesilmesi an?nda bir kaç saniye içersinde devreye girerek, iki kat aras?nda kalm?? ve emniyet devreleri kapal? kabini en yak?n kata getirir ve (e?er varsa) otomatik kap?lar?n aç?l?larak içeride mahsur kalan kullan?c?n?n kabinden ç?kmas?na olanak sa?lar.

Deprem Sensörü Deprem sonras?nda, asansörleri kullanarak binadan ayr?lmaya çal??mak kesinlikle çok yanl?? ve yayg?n bir davran??t?r.
Depremlerde asansörün çal??maya devam etmesi, asanasör kar?? a??rl???n?n k?lavuz raylardan ç?kmas? yada ta??y?c? halatlar?n makina kasnak yuvalar?ndan ç?kmas? pahall? ve onar?lmas? zaman al?c? ar?zalara sebebiyet verir.
Bizler asansörlerimize sismik röle ilave ederek ?iddetli bir deprem an?nda asansörünüzü en yak?n kata getirerek durmas?n?, kap?lar?n aç?larak asansansörde mahsur kalman?z? önlüyor,d?? kumanda ça?r?lar?na cevap verilmesini iptal ederek deprem sonras? binalar?n asansör kullan?larak bo?alt?lmas?n? önlemi? oluyoruz.
Sismik röle, ?iddetli bir deprem an?nda sismik hareketleri alg?lay?p kontrol sinyalleri üreterek kumanda tablosuna ve butonlar?na k?s?tlama getirmektedir.
Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Oylama

Sadece üyeler oylayabilir.

Lütfen Üye olun ya da Üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Sayfa olusturulma süresi: 0.95 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,739 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.