Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Asansör kazalar?

ASANSÖR KAZALARININ TEMEL NEDENLER? VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Tüm önlemlere ve bilgilendirmelere ra?men, ülkemizde asansör kazalar? ile hala çok say?da kar??la??lmaktad?r.
Pek çok teknik alandan oldu?u gibi burada da kazalar?n ana sebebi insan davran??lar?d?r.
Ça?da? ve planl? bir kentle?me olu?umunda ortaya ç?kan çok katl? binalar?n ve binalardaki asansör sistemlerinin önemi ve kullan?m? her geçen gün artmaktad?r.
Ülkemizde kullan?lmakta olan asansörlerin güvenli ve çal???r durumda olmamas? konusunda y?llard?r yayg?n bir ?ikayet ve yak?nma vard?r.

Gerekli ko?ullara ve güvenli?e sahip olamayan asansörlerden ölümcül ve yaralanma ?eklinde olan kazalar?n say?s? gün geçtikçe artmaktad?r.
Bu kazalar?n en ba??nda asansörlerdeki yap?m hatalar? ve kullan?m s?ras?ndaki hatalar neden olmaktad?r.
Asansörlerin periyodik kontrolü, asansörlerde bulunan eksik ve hatalar?n giderilmesi, öncelikle can güvenli?i aç?s?ndan önemli oldu?u gibi, 20 ?ubat 2003 tarihinde yay?nlanarak yürürlü?e giren Asansör Yönetmeli?inin Belediyelere ve Belediye s?n?rlar? d???ndaki yap?lar için valiliklere verdi?i yükümlülükten dolay? da yasal bir zorunluluktur.

Her gün evde, çar??da ve i? yerlerinde binilen asansörler ne derece güvenli? Asansörün kap?s? aç?l?r, kar??da ayna görülür ve binilir. ?nilecek veya ç?k?lacak kat?n dü?mesine bas?l?r ve asansör hareket eder. Bu esnada kabinin güzelli?i ve konforu dikkat çeker, insanlar rahatlar. içlerini güven duygusu kaplar.

Acaba gerçekten öyle mi? · Güvenli mi, binilen asansörlerin bak?mlar? tam zaman?nda yap?lm?? m?? · Y?lda bir kez, periyodik kontrolleri uzman bir mühendise yapt?r?lm?? m?? · Apartman yöneticileri, bu i?lerden sorumlu olduklar?n? biliyorlar m?? Tasar?m?ndan üretimine ve i?letilmesine kadar her a?amas?nda yasa, yönetmelik ve teknik standartlara uyulmas?, her a?amada denetimlerin çok s?k? yap?lmas? gerekmektedir. Çünkü insan hayat? söz konusudur.

Bina tesislerinin içersine en önemli k?s?mlardan biri olmas? gereken asansörler, maalesef gerekti?i kadar önem verilmemekte, binalar?n yap?m? esnas?nda gerekli asansör bo?luklar?n?n standartlardan uzak gerekli trafik hesab? yap?lmadan seçilen asansörler ya da binalar?n amaç d??? kullan?lmas? bu kazalarda önemli rol oynamaktad?r.

Binada yapt?r?lan asansöre tak?lan parçalar?n TSE normlar?na uygunluk belgesi olmal?d?r.
Asansör montörleri mutlaka e?itimli ve ustal?k belgeli olmal?d?r.

ASANSÖRLERDE KAR?ILA?ILAN KAZA T?PLER?
· Asansörün frenlerinin devre d??? kalmas?, fren balatalar?n?n a??nmas?, fren tahrik kasna?? irtibat?n?n kesilmi? olmas?, tahrik gücünün yetersizli?i, kumanda sistemi ar?zalar?ndan kaynaklanan nedenlerle kontrolsüz a?a?? ya da yukar? yönde hareket ile kazalara neden olmas?.
· Kabin katta yokken kat kap?s?n?n aç?lmas? sonucu olu?an kazalar
· Kap?s?z kabinlerde, kabin hareket halinde iken kabin ve kuyu duvar? aras?na s?k??malar sonucu olu?an kazalar
· Ara katlarda kabin içindeki mahsur kalan ki?ilerin kurtarma yönergelerine uyulmadan bilinçsiz bir ?ekilde kabinden ç?kmaya-ç?kar?lmaya çal??malar? sonucu olu?an kazalar
· Bir yang?n ve deprem an?nda asansörde mahsur kal?nmas? sonucu olu?an kazalar
· Kabinin kat seviyesinde bulunmamas? nedeniyle asansöre giri?-ç?k??ta olu?an kazalar
· Otomatik kap?l? asansörlerde kap?n?n giri?-ç?k?? s?ras?nda kullan?c?lar? s?k??t?rmas? ile olu?an kazalar
· Kabin içine konan yüklerin dengeli konumland?r?lmam?? olmas? ve seyir halinde bu yüklerin kaymas? sonucu olu?abilecek kazalar
· Kazalar?n hangi düzeyde olursa olsun (ev asansörü, i? yeri asansörü, hafif yaral? kazalar, a??r yaral? kazalar) mutlaka bildirim zorunlulu?u sa?lanmal?d?r.

Zaman zaman asansörlerin çocuklar taraf?ndan oyun amaçl? kullan?lmas? engellenmelidir.
Asansör kazalar?n?n yar?ya yak?n? insandan kaynaklan?r.
?nsanlardan kaynaklanan hata oran?n? teknik önlemle azaltmak mümkün de?ildir.

Umumi asansörlerde kasten zarar verme olaylar?na s?k rastlanmakta , kasti zarar? ve hasar? önlemek ise çok pahal? önlemler gerektirmektedir. Kullan?m kolayl??? sa?lamak, kazadan korunmak amac?yla fazla say?da uyar? levhas? koymak da kullan?c?ya ?a?k?nl?k yarat?r.
Ayr?ca bak?m ve montaj esnas?nda kaza olu?mas?nda insanc?l hatalar? önlemek zordur.

KAB?NS?Z KAPI AÇILMASI
En s?k rastlanan kaza tiplerinden biri olan kabin yokken kap? aç?lmas? durumu
2 ?ekilde gerçekle?mektedir :
Fi?-kontaklarKat kap?s?n?n tam olarak kapan?p kapanmad???n?n anla??lmas?n? sa?lar.
Kilit üzerinde veya kilitten ayr? bir ?ekilde kap? üzerinde bulunabilir.
Çal??ma prensibi ?udur: Kap?n?n hareketsiz olan k?sm?nda yani kasa ad? verilen k?sm?nda iki adet kontak bulunur.
Kanatta ise kap? tam olarak kapand???nda bu kontaklara denk gelecek ?ekilde 2 adet fi? bulunmaktad?r.
Bu fi? ve kanatlar?n ucunda ba?l? olduklar? bir elektrik devresi vard?r.
Kap? aç?k oldu?unda fi? ve kontak birbirinden ayr? oldu?u için elektrik devresi kendini tamamlamay?p asansör çal??mamaktad?r.
Kap? kapand???nda, yani fi? ve kontaklar birbirine de?di?inde elektrik devresi tamamlan?r ve asansör çal???r.
?öntleme denilen olay da ?udur : Kap? kasas?nda bulunan kontaklar aras?nda iletken bir kabloyla bir ba?lant? yap?l?r.
Bu durumda elektrik devresi tamamlanm?? olur ve kap?n?n sinyal alan kumanda panosu kap? kapanmad??? halde yön verir ve kazalara sebebiyet verir.
Kap? kilidiYine ayn? ?ekilde kap? üzerinde bulunan emniyet tedbirlerinden biridir. Fi?-kontaktan fark? kilitleme özelli?i vard?r, oysa fi?-konta??n sadece kap?n?n kapand???n? haber verme özelli?i vard?r, kilitleme özelli?i yoktur.
Kilit ?u ?ekilde çal???r: As?l kilit mekanizmas? kap? kasas?nda bulunur, kap? kanad?nda ise sadece kilit dilinin girece?i bir delik ve kilidin ikinci emniyetini devreye sokacak bir pim bulunur.
Kilit ?u ?ekilde çal???r. Prensip yine ayn? fi?-kontaktaki gibi fakat kilidin eletriksel devreyi tamamlamas? kap?n?n kilitlemesiyle olu?ur.
Kanat kapand? ve fi?-kontak devresi tamamland?. Ard?ndan kilit devreye giriyor ve pime çarp?yor, pim kilit dilinin ortas?nda bulunan pimi ileri iterek kilit dilinin bir kademe daha kanatta bulunan deli?e girmesi sa?lan?yor.
Kilidin iki kademe kanada girmesi kap?n?n tam olarak kilitlendi?ini gösterir ve bu yine kilitte bulunan ve kilidin kapanmas?yla devresini tamamlayan elektriksel devre ile kumanda panosuna iletir ve asansör hareket al?r.
?öntleme olay? da yine ayn? ?ekilde kilitlerin ucunda bulunan kontaklar aras?nda iletken bir kabloyla köprü at?larak yap?l?r.
Kap? kapal?, kilitli olmasa bile bu ?ekilde bir ?öntleme yap?lmas?yla kumanda panosuna kap?lar?n kapal? ve kilitli oldu?u sinyali verilir. Böyle bir durumda da kap?lar aç?k olsa da asansör çal???r. Asansör hareket ederken kap?lar aç?labilir.
Asansörün çal??abilmesi için hem fi?-kontak hem de kilit devresinin tamamlanmas? gerekmektedir.

YILLIK KONTROL Yap?n?n ba?l? oldu?u belediyelerce veya belediye hudutlar? d???ndaki yap?lar için valiliklerce y?lda en az bir defa her asansörün kontrolü yap?lmal?d?r.
Ancak kadro konusunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediyeler veya valilikler y?ll?k kontrol i?ini, d??ar?dan elektrik veya makine mühendislerine yapt?rmal?d?rlar.

KULLANANLARIN UYMASI GEREKENLER
Asansör kullanan ki?ilerin a?a??daki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
Asansörün özelli?ine göre farkl?l?k arz edecek hususlar? asansör firmas? veya bak?mc? firma yaz?l? olarak ilgilere verecek, ilgililer bu bilgileri kullan?c?lara aktaracak ve görebilecekleri yerlere asacaklard?r.
· Asansör içinde kat aras?nda kalan ki?ilerin kurtar?lmas?nda asansör firmas? veya bak?mc? firman?n yaz?l? talimat?na aynen uyulmas?,
· Asansöre 12 ya??ndan küçüklerin yaln?z binmelerinin önlenmesi
· Asansöre girerken kabinin o katta olup olmad???na dikkat edilmesi
· Asansöre girip ç?karken oyalay?c? hareketlerde bulunmay?p bu i?in süratle yap?lmas?,
· Asansör kullan?c?s?n?n kat aras?nda kald???nda kap? cam?n? k?rarak ç?kmaya çal??mamas?
· Kap?s?z kabinlerde asansör kullan?c?s?n?n kabin içinde seyir halinde hareketli olan kap? taraf?ndaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya e?yalar?n temas?na meydan verilmemesi
· Asansör kullan?c?s?n?n kabin üstündeki ç?k?? kapa??ndan kendi ba??na ç?kmaya çal??mamas? (bu kapak sadece d??ardan kurtarmak isteyenler için kullan?l?r)
· Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymamas? için tedbir al?nmas?
· Kap?s?z kabinlerde kabinde yük varken yük ile kat kap?s? aras?nda insan bulunmamas?

GENEL KULLANIMDA D?KKAT ED?LECEK HUSUSLAR
Asansörün ça?r?lmas? :


· Hangi kat ve do?rultuya gitmek istedi?inizden emin olunuz, varsa yaln?zca gidilecek yöne (a?a??/yukar?) ait ça??rma butonuna bas?n?z.
· Kabinden ç?kmak isteyenlerin geçi? yolu üzerinde durmay?n?z, geçi?e engel olmayacak bir yerde bekleyiniz
· Asansör bekledi?iniz kata geldi?inde, asansörün dolu olmas? halinde mutlaka kabine girmeye çal??may?n?z, asansörün tekrar bulundu?unuz kata gelmesini bekleyiniz ya da (varsa) di?er asansörü kullan?n?z.
· Otomatik kap?l? asansörlerde, kap?s? kapanmakta olan asansörün kap?s?n? açmaya çal??may?n?z, asansörün tekrar bulundu?unuz kata gelmesini bekleyiniz ya da (varsa) di?er asansörü kullan?n?z.

Asansöre giri?/ç?k?? :
· Asansöre binip, inerken dikkatli olunuz. Asansör ve kat seviyesi farkl?l?klar? olabilir, tak?l?p dü?ebilirsiniz.
· Çocuklar?, evcil hayvanlar? (kedi, köpek vs.) kontrol alt?nda tutunuz.
· Otomatik kap?l? asansörlerde, kap?n?n aç?lmas? bir açma butonu arac?l???yla oluyorsa, kap?y? bu butona basarak aç?n?z.
· Kabin katta durmadan kap?y? açmaya çal??may?n?z.
· Kabine girerken ve kabinden ç?karken oyalay?c? hareketlerden kaç?n?n?z.
Seyir halinde :
· Kap?dan uzak durunuz ve kap?da s?k??ma olas?l??? bulunan giysi ve e?yalara dikkat ediniz.
· Kabinde tutamak varsa tutunuz.
· Kat göstergelerine (kat kap? numaralar?na) dikkat ediniz ve izleyiniz
· Asansörün durmas?na kar??n, otomatik kabin kap?l? asansörlerde kap? açma butonu ile de kap? aç?lam?yorsa imdat butonu ile d??ar?daki ki?ilerle irtibata geçiniz
· Hiçbir ?ekilde ki?isel çabalarla kabinden ç?kmaya çal??may?n?z.

ASANSÖRLERDE GÜVENL?K KURALLARI
· Asansör içinde iki kat aras?nda kalan ki?ilerin kurtar?lmas?nda kap? kilit anahtar?n?n kullan?lmas? tehlikeli oldu?undan, kurtarma i?lemi makine-motor gurubu üzerindeki el freni yard?m?yla yap?lmad?r.
· Makine dairesi kap?s? veya giri? kapa?? güvenlik nedeniyle sürekli kilitli tutulmal?, ancak herhangi bir nedenle içeri girilmesi gerekti?inde anahtar bina yöneticisi ve görevlisi ile belirlenecek ki?ilerde bulunmal?d?r.
· Kuyu bo?lu?una ka??t ve benzeri yan?c? maddelerin at?lmas? önlenmeli, buradan ba?layacak bir yang?n k?sa sürede kabini etkileyece?i göz önünde bulundurulmal?d?r.
· Kabin giri?ine konulan fotosel ya da e?ik konta?? gibi güvenlik tertibatlar? (kabin ile duvar aras?nda s?k??maya önlemek için) mutlaka çal???r durumda tutulmal?, özellikle çocuklar?n bunlarla oynamamalar?, bozmalar? önlenmeli ve uyar?lmal?d?r.
· Makine dairesi depo olarak kullan?lmamal?d?r
· Makine dairesinde kolayca görülebilecek yere kurtarma talimat? as?lmal?d?r.
· Makine dairesinde ayd?nlatma tesisat? çal???r durumda olmal?d?r.
· Kabin içinde bulunan imdat butonu özellikle elektrik kesilmeleri ve ar?za durumunda kullan?lmas? gerekti?inden acil ayd?nlatma kayna??ndan beslenmesi sa?lanmal?d?r.
· Merdiven temizli?i yap?l?rken kuyu dibine su girmesi önlenmelidir.
· Tehlike an?nda önce DUR sonra ?MDAT butonlar?na bas?lmal?, her iki butonun gereksiz kullan?lmalar? önlenmelidir.
· Bir yang?n an?nda kaç?? için asansör yerine merdivenler kullan?lmal?d?r.
· Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmeli, kabin hareket halindeyken bu yüklerin kaymamas? için önlem al?nmal?d?r.Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Oylama

Sadece üyeler oylayabilir.

Lütfen Üye olun ya da Üye girişi yapın.

Harika! Harika! 100% [1 Oy]
Çok İyi Çok İyi 0% [Oylanmamış]
İyi İyi 0% [Oylanmamış]
Fena Değil Fena Değil 0% [Oylanmamış]
Kötü / Berbat Kötü / Berbat 0% [Oylanmamış]
Sayfa olusturulma süresi: 1.00 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,738 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.