Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Yöneticiler için bilgi

YÖNET?C?LER ?Ç?N B?LG?


TS EN 13015 standard?na göre :

Asansör sahibi,(binada asansörün çal??mas?ndan bak?m?n?n yap?lmas?ndan sorumlu ki?i; yönetici vb) Asansörü, güvenli çal??t?rma ?artlar?nda tutmas? gereklidir.

Bu kural? kar??lamak için asansör sahibi, standard?n kurallar?na uygun bir bak?m kurulu?u ile çal??mal?d?r.

Not - Asansör sahibinin, bak?m kurulu?unun yan? s?ra yeterli ve tam bir sigorta kapsam? sa?layan sigorta ?irketiyle çal??mas? tavsiye edilir.

1- Asansör sahibi, Herhangi bir ulusal düzenlemeyi ve ilgili oldu?unda di?er Kurallar? ve bunlar?n bak?mla ilgili ifadelerini, dikkate almal?d?r.

2- En geç asansör servise girdi?inde veya asansör ilk kez servise girmeden önce, uzun bir süre hiç, kullan?lmam?? halde kald???nda, planlanm?? bak?m?n bak?m kurulu?u taraf?ndan yap?lmas? gereklidir.

3- Ayn? asansör bo?lu?u / bo?luklar? ve / veya makine dairesini payla?an pek çok tesis bulunmas? halinde, asansör sahibinin ayn? bak?m kurulu?uyla çal??mas? önemlidir.

4- insan / yük asansörü sahibinin, çift yönlü ileti?im araçlar?n? etkin k?lmas? ve asansör kullan?labilir oldu?u sürece, kurtarma servisiyle 24 saat ba?lant? kurulabilirli?i sa?lamas? gereklidir.

5- Asansör sahibi, çift yönlü ileti?im araçlar? kullan?m d??? kald???nda, insan / yük asansörünü servisten al?koymas? gereklidir.

6- Asansör sahibi, tehlikeli durumlarda, tesisi servis d??? b?rakmas? gereklidir.

7- Tesis sahibi;

a) Tesiste fark edilen normal olmayan herhangi bir çal??madan veya do?rudan tesis çevresinde normal olmayan herhangi bir de?i?iklikten hemen sonra,

b) Tehlikeli bir durum olmas? halinde, tesisi servis d??? b?rakt?ktan sonra hemen sonra,

c) Yetki ve talimat verilmi? ki?i / ki?iler taraf?ndan yap?lan herhangi bir kurtarma giri?iminden sonra

d) Tesis ve / veya çevresi veya tesis kullan?m? ile ilgili herhangi bir de?i?iklikten önce,

Not - Asansör sahibi, bak?m kurulu?una vermek üzere, bak?m talimatlar?n?, ilgili de?i?iklikleri yapan ?irketten temin etmelidir.

e) Tesis üzerinde, yetkili bir üçüncü taraf?n yapt??? muayene veya bak?m çal??malar? d???ndaki herhangi bir çal??ma gerçekle?tirilmeden önce,

f) Uzunca bir süre için, tesis servis d??? b?rak?lmadan önce,

g) Uzunca bir süresi çal??t?r?lmamas?ndan sonda, tesis yeniden servise konulmadan önce, bak?m kurulu?unu haberdar etmesi gereklidir.

8- asansör sahibi, bak?m kurulu?unca yap?lan risk de?erlendirmesi sonucunu, dikkate almas? gereklidir.

Asansör sahibi;

a) Bak?m kurulu?u de?i?tirildi?inde,

b) Bina ve / veya tesis kullan?m? de?i?tirildi?inde,

c) Tesisteki veya binadaki büyük çapl? bir de?i?iklikten sonra,

d) Tesisi de içeren bir kaza sonras? durum ortaya ç?kt???nda,

bak?m için risk de?erlendirmesinin yap?ld???ndan emin olmas? gereklidir.

Asansör sahibi, risk de?erlendirmesi yoluyla, a?a??dakileri garanti etmesi gereklidir.

a) Mü?temilat?n güvenli?ini ve kullan?ld??? sürece sa?l?k riski ta??mad???n?. Bu husus; mü?temilata ve tesise geçi?i ve i? yerinde i? donan?m? kullan?m mevzuat?na göre kullan?lan araç gereç veya maddeleri de kapsar. .

b) Mü?temilat? kullanan ki?ilerin, kalan herhangi bir riskten haberdar edildi?ini,

c) Risk de?erlendirmesi sonucunda, tamamlanmas? gereken herhangi bir faaliyetin yap?ld???n?.

Bak?m elemanlar?yla s?n?rl? alanlara geçi? yollar?na ba?l? olarak asansör sahibinin bak?m kurulu?unu özellikle a?a??dakilerden haberdar etmesi gerekti?i:

1) Kullan?lacak geçi? yollar? ve binadan yang?n tahliye i?lemleri,

2) Bak?m elemanlar?yla s?n?rl? alanlar?n anahtarlar?n?n bulunabilece?i yer,

3) Gerekli ise, bak?m kurulu?una tesise kadar e?lik edecek ki?iler,

4) Gerekli ise, geçi? yollar?nda kullan?lacak olan ki?isel koruyucu donan?m ve bu donan?m?n bulunaca?? muhtemel yer.

9- asansör sahibi, bak?m kurulu?u isimi ve telefon numaras?n?n, tesisten faydalanacak ki?ilerce her zaman kullan?labilirli?ini, bunlar?n kal?c? ?ekilde yap??t?r?ld???n? ve aç?kça okunabildi?ini garanti etmesi gereklidir.

10- Asansör sahibinin, makine ve makara dairesi kap?lar?n?n (dö?eme kapaklar?), muayene ve acil kap?lar?n?n (dö?eme kapaklar?) anahtarlar?n?n binada kal?c? kullan?labilirli?ini ve bu anahtarlar?n, sadece yetki verilmi? ki?iler taraf?ndan, geçi? amac?yla kullan?ld???n? garanti etmesi gereklidir.

11- Asansör sahibinin, her durumda, ki?ilerin kurtar?lmas?nda yer alan bak?m kurulu?u için, binaya ve tesise güvenli geçi?i sa?lamas? gereklidir.

12- Asansör sahibi, i? yerlerine ve i? odalar?na geçi?i, bak?m elemanlar? için, güvenli ve bo? tutmas? ve i? yeri ve / veya geçi? yollar?ndaki herhangi bir tehlike veya de?i?iklikten (ayd?nlatma, engeller, zemin ?artlar? vb.) bak?m kurulu?unu haberdar etmesi gereklidir.

13- Asansör sahibi, bak?m kurulu?una b?rakt??? bu incelemelere ve deneylere ek olarak kendi tercih etti?i periyotlarla a?a??dakileri yapmas? gereklidir:

a) Asansörler için:

Seyir kalitesindeki herhangi bir de?i?ikli?i veya donan?m hasar?n? de?erlendirmek için en üst ve en alt katlar aras?nda bir tam kalk??.

A?a??dakilerin yerinde oldu?unu, hasar görmedi?ini ve fonksiyonunun do?ru oldu?unu garanti etmek için bilinen hususlar kontrol edilir:

-Durak kap?lar? ve alt kap? raylar?,

-Katta durma hassasiyeti,

-Bak?m elemanlar?yla s?n?rlanm?? alanlarda yerle?tirilmeyen göstergeler,

-Durak hareket kumandalar?,

-Asansör kabini hareket kumandalar?,

-Kap? açma kumandalar?,

-Kurtarma servisi ile sürekli ileti?im sa?layan, asansör kabininde yer alan çift yönlü haberle?me araçlar?,

-Asansör kabininin normal ayd?nlatmas?, ...

-Kap? yön de?i?tirme tertibat?,

-Güvenlik i?aretleri / resimli uyar? i?aretleri.

Sadece yük ve servis asansörleri için ilgili oldu?unda yap?lacak kontroller ayn?d?r.

Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Sayfa olusturulma süresi: 0.97 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,752 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.