Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Asansör Kullan?rken Dikkat Edilmesi Gerekenler

ASANSÖRDE D?KKAT ED?LMES? GEREKENLER
ÖNEML? :
A?a??daki hususlar Asansör kullan?c?lar?n can ve mal güvenli?i için uyulmas? gereken kurallar? içermektedir.
Can ve mal güvenli?iniz için bu hususlara ve yetkili ki?ilerin ikazlar?na uyunuz.
ASANSÖRÜN ÇA?IRIRKEN
Tek ça??rma butonlu asansörlerde ça??rma butonuna k?sa bir süre bas?n?z. E?er me?gul lambas? yan?yorsa sönmesini bekleyin ve söndükten sonra butona k?sa bir süre bas?n.
Çift ça??rma butonlu asansörlerde yanl?zca gitmek istedi?iniz yöndeki ça??rma butonuna k?sa bir süre bas?n?z
Asansörü beklerken Kap?n?n hemen önünde baklameyin Kabinden ç?kmak isteyenlerin kap? aç?p size çarpmalar?na ve sebep olursunuz.
Asansör bekledi?iniz kata geldi?inde, asansör dolu olmas? halinde mutlaka kabine girmeye çal??mayan?z, asansörün tekrar bulundu?unuz kata gelmesini bekleyiniz yada (varsa) di?er asansörü kullan?n?z.

ASANSÖRE G?RERKEN VEYA ÇIKARKEN

Otomatik kap?l? asansörlerde, kap?s? kapanmakta olan asansörün kap?s?n? açmaya çal??may?n?z, bu hareket yaralanmalara sebep olabilir.
Yar? Otomatik kap?l? (kendi kapanan kap?l?) asansörlerde, kabine girerken dikkatli olun kap?n?n çarpmas? ile size veya ta??d???n?z e?yalara zarar verebilir.
Yar? Otomatik kap?l? (elle aç?lan kap?l?) asansörlerde, kabin durmadan kap?y? açmaya çal??may?n.
Asansöre binip, inerken dikkatli olunuz. Asansör kabin ile kat seviyesi aras?nda farkl?l?k olabilir, bu yüzden tak?l?p dü?ebilirsiniz.
Çocuklar?n?z ile asansöre binerken, çocuklar?n?za veya (varsa) oyuncaklar?na dikkat edin kontrol alt?nda tutunuz.
Evcil hayvanlar?n?z (kedi köpek vs.) ile asansöre binerken, hayvanlara ve zincir veya ip gibi aparatlar?na dikkat edin bir yere tak?l?p kazalara yol açmams? için kontrol alt?nda tutunuz.
Otomatik kap?l? asansörlerde, kap?n?n aç?lmas? bir açma butonu arac?l???yla oluyorsa, kap?y? butonu basarak aç?n?z. Kabin katta durmadan kap?y? açmaya çal??may?n?z.
Kabine girerken ve kabinden ç?karken oyalay?c? hareketlerden kaç?n?n?z.
Asansöre binerken kabinin o katta ve ????? yand???ndan emin olmadan asansöre binmeye te?ebbüs etmeyin
Asansör içinde iki kat aras?nda kalan ki?ilerin kurtar?lmas?nda kap? kilit anahtar?n?n kullan?lmas? tehlikeli oldu?undan, kurtarma i?lemi makine-motor grubu üzerindeki el freni yard?m?yla ve bu konuda e?itim alm?? i?iler taraf?ndan yap?lmal?d?r.
Makine dairesi kap?s? veya giri? kapa?? güvenlik nedeniyle sürekli kilitli tutulmal?, ancak her hangi bir nedenle içeri girilmesi gerekti?inde anahtar kolayl?kla ve ancak yetkili ki?ilerin (bina yöneticisi ve görevlisi ile belirlenecek ki?ilerde) kontrolünde bulunmal?d?r.
Kabin giri?ine konulan fotosel yada e?ik konta?? gibi güvenlik tertibatlar? (kabin ile duvar aras?nda s?k??maya önlemek için ) mutlaka çal???r durumda tutulmal?, özellikle çocuklar?n bunlarla oynamamalar?, bozmalar? önlenmeli ve uyar?lmal?d?r.
Kat kap?s? camlar? mutlaka telli cam olmal?, düz veya buzlu cam kesinlikle tak?lmamal?d?r. Kat kap? camlar? telli dahi olsa el ve parmak girecek kadar aç?kl?k oldu?unda cam de?i?tirilinceye kadar güvenlik nedeniyle asansör i?letmeye kapat?lmal?d?r.
Kuyu bo?lu?una yang?n?n ba?lamas?na sebep olabilece?inden sigara izmariti yana durumda kibrit vs at?lmamal? bu sebeple yang?n ba?layabilir.
Kuyu bo?lu?una ka??t ve benzeri yan?c? maddelerin at?lmas? önlenmeli, buradan ba?layacak bir yang?n k?sa sürede kabini etkileyece?i göz önünde bulundurulmal?d?r.
Makine dairesinde asansöre ait olmayan hiçbir ?ey bulundurulmamal?, depo olarak kullan?lmamal?d?r.
Makine dairesinde bulunan havaland?rma pencereleri ile varsa kap?lar uygun bir havaland?rma sa?lanmas? için panjurlu hale getirilmelidir.
Makine dairesindeki ayd?nlatma tesisat? çal???r durumda bulundurulmal?d?r.
Makine dairesine kolayca görülebilecek bir vere kurtarma talimat? as?lm?? olmal?d?r.
Kabin içinde bulunan imdat butonu özellikle elektrik kesilmeleri ve ar?za durumunda kullan?lmas? gerekti?inden acil ayd?nlatma kayna??ndan beslenmesi sa?lanmal?d?r.
Asansör kabinin katta oldu?unu anlamak için kabin içinde mutlaka sürekli ayd?nlatma sa?lanmal?d?r.
Merdiven temizli?i yap?l?rken kuyu dibine su girmesi önlenmelidir.
Tehlike an?nda Stop (DUR) ,sonra ?MDAT butonlar?na bas?lmal?, her iki butonun gereksiz kullan?lmalar? önlenmelidir.
Bir yang?n an?nda kaç?? için asansör yerine merdivenler kullan?lmal?d?r.
Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmeli, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymamas? için önlem al?nmal?d?r.

SEY?R HAL?NDE

Kap?dan uzak durunuz ve kap?da s?k??ma olas?l??? bulunan giyi?i ve e?yalara dikkat ediniz.
Kabinde tutamak varsa tutunuz. - Kat göstergelerine (kat kap? numaralar?na) dikkat ediniz ve izleyiniz. - Asansörün durmas?na kar??n, otomatik kabin kap?l? asansörlerle kap? açma butonu ile de kap? aç?lam?yorsa imdat butonu ile d??ar?daki ki?ilere irtibata geçiniz,
Kabine girerken ve kabinden ç?karken oyalay?c? hareketlerden kaç?n?n?z.
Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Sayfa olusturulma süresi: 1.08 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,755 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.