Ana Menü

Ürünler

En Son Incelemeler

Çevrimiçi Kullanicilar

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 2

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayisi: 14,091
· En Yeni Üye: BenKida

Üye Girisi

Sitemize Hoş Geldiniz!
Kayıtlı Kullanıcı Olarak Sitemizden Daha iyi Yararlanabilirsiniz!

Üye Giriş
Kullanici Adi

ParolaKayıt Ol
Kayip Parola

İstatistik

Biyografi

Anket

Sitemiz sizce nas?lOy vermek için üye olmaniz gerekmektedir.

Makine Emniyet Yönetmeli?i

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Say?s?: 27158

MAK?NA EMN?YET? YÖNETMEL???

(2006/42/AT)

B?R?NC? BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeli?in amac?; makinalar?n, usulüne uygun ?ekilde kuruldu?unda, bak?m? yap?ld???nda ve kendinden beklenen amaçlar do?rultusunda kullan?ld???nda, insan sa?l???na ve güvenli?ine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalar?n? teminen, tasar?m ve imalat a?amas?nda uyulmas? gereken temel emniyet ?artlar? ile takip edilmesi gereken uygunluk de?erlendirme prosedürlerini ve uygunluk de?erlendirmesi yapacak onaylanm?? kurulu?lar?n görevlendirilmesinde dikkate al?nacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik; makinalar?, de?i?tirilebilir teçhizat?, emniyet aksamlar?n?, kald?rma aksesuarlar?n?, zincir, halat ve kay??lar?, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlar?n?, k?smen tamamlanm?? makinalar? kapsar.

(2)  Bu Yönetmelik; a?a??da belirtilen makinalar? ve emniyet parçalar?n? kapsamaz.

a) Orijinal makinalar?n imalâtç?lar? taraf?ndan tedarik edilen ve özde? aksamlar? de?i?tirmek üzere yedek parça olarak kullan?lmas? amaçlanan emniyet aksamlar?,

b) Fuar alanlar?nda ve/veya e?lence parklar?nda kullan?lan özel makinalar?,

c) Özel olarak nükleer amaçlar için tasar?mlanm?? veya hizmete sunulmu?, ar?zalanma durumunda radyoaktivite yayabilecek makinalar?,

ç) Ate?li silahlar dahil olmak üzere her türlü silah?,

d) A?a??daki ula??m vas?talar?n?:

1) 8/6/2008 tarihli ve 26900 say?l? Resmî Gazete?de yay?mlanan Tar?m veya Orman Traktörleri, Bunlar?n Römorklar? ve Birbiriyle De?i?tirilebilir Çekilen Makinalar? ile Sistemleri, Aksamlar?, Ayr? Teknik Üniteleri ile ?lgili Tip Onay? Yönetmeli?i (2003/37/AT) kapsam?ndaki riskler aç?s?ndan, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, tar?m ve orman traktörleri,

2) 1/4/1999 tarihli ve 23653 say?l? Resmî Gazete?de yay?mlanan Motorlu Araçlar ve Römorklar? Tip Onay? ile ?lgili Yönetmelik (98/14/AT) kapsam?ndaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, motorlu araçlar ve bunlar?n römorklar?,

3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 say?l? Resmî Gazete?de yay?mlanan ?ki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar?n  Tip Onay? Yönetmeli?i (2002/24/AT) kapsam?ndaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, ta??tlar?,

4) Sadece yar?? amaçl? motorlu ta??tlar,

5) Üzerine monte edilen makinalar hariç, hava, su veya demir yolu a?lar?ndaki ula?t?rma vas?talar?,

6)  Denizde hareket eden tekneler ve seyyar aç?k deniz tertibat? ile bu tekne ve/veya tertibat üzerine monte edilmi? makinalar,

7) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanm?? ve imal edilmi? makinalar,

8) Laboratuvarlarda ara?t?rma amaçlar?na yönelik olarak geçici kullan?m için özel olarak tasarlanm?? ve imal edilmi? makinalar,

9) Maden kuyusu asansörleri,

10) Sanatsal gösterilerde sanatç?y? ta??may? amaçlayan makinalar,

11) 30/12/2006 tarihli ve 26392 say?l? Resmî Gazete?de yay?mlanan Belirli Gerilim S?n?rlar? Dahilinde Kullan?lmak Üzere Tasarlanm?? Elektrikli Teçhizat ile ?lgili Yönetmelik (2006/95/AT) kapsam?nda yer alan; evlerde kullan?lmas? amaçlanan ev aletleri, ses ve video cihazlar?, bilgi teknolojisi cihazlar?, tipik büro makineleri, alçak gerilim ?alter ve kumanda panolar? ve elektrik motorlar?, yüksek gerilimli elektrikli teçhizat?n ?alter ve kumanda düzenleri ile trafo tipleri.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 say?l? Ürünlere ?li?kin Teknik Mevzuat?n Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayan?larak,

b) Avrupa Birli?inin 2006/42/EC say?l? Direktifine paralel olarak

haz?rlanm??t?r.

Tan?mlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanl?k: Sanayi ve Ticaret Bakanl???n?,

b) De?i?tirilebilir teçhizat: Bir makina veya traktörün hizmete giri?ini müteakip, operatörün kendisi taraf?ndan i?levini veya özelli?ini de?i?tirmek veya yeni bir i?lev katmak amac?yla bu makina veya traktöre tak?lan bir alet olmayan teçhizat?,

c) Emniyet aksamlar?: Bir güvenlik i?levini yapan, ba??ms?z bir ?ekilde piyasaya arz edilen, ar?zalanmas? ve/veya hatal? çal??mas? durumunda ki?ilerin güvenli?ini tehlikeye sokan, makinalar?n i?levini yerine getirmek için gerekli olmayan veya makinan?n i?levini yerine getiren normal aksam?n yede?i olarak kullan?labilecek aksam?n?; Ek V?te düzenlenen emniyet aksamlar?n?n listesinin 10 uncu maddenin birinci f?kras?n?n (a) bendine göre güncellenebildi?ini,

ç) Hizmete sunma: Bu Yönetmelik kapsam?ndaki makinan?n amaçlar? do?rultusunda ilk kez kullan?ma al?nmas?n?,

d) ?malatç?: Bu Yönetmelik kapsam?ndaki makinay? veya k?smen tamamlanm?? makinay? tasar?mlayan ve/veya imal eden ve kendi isim veya ticari unvan? alt?nda veya kendi kullan?m? için piyasaya arz edilmesi amac?yla makinan?n veya k?smen tamamlanm?? makinan?n bu Yönetmeli?e uygunlu?undan sorumlu olan gerçek veya tüzel ki?iyi, bu ?ekilde tan?mlanan bir imalatç?n?n bulunmad??? durumda, bu Yönetmelik kapsam?ndaki makinay? veya k?smen tamamlanm?? makinay? piyasaya arz eden veya hizmete sunan gerçek veya tüzel ki?iyi,

e) Kald?rma aksesuar?: Kald?rma makinas?na monte edilmemi? olup, yükün tutulmas?na imkân sa?layan, makina ile yük aras?na veya yükün kendi üzerine yerle?tirilen veya yükün ayr?lmaz bir parças? olmas? amaçlanan ve piyasaya ayr? olarak arz edilen aksam veya teçhizat ile sapanlar ve bunlar?n aksamlar?n?,

f) K?smen tamamlanm?? makina: Ba?ka bir makinaya veya k?smen tamamlanm?? makinaya dahil edilerek, bu Yönetmelik kapsam?ndaki bir makinay? olu?turmas? amaçlanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi ba??na belirli bir uygulamay? gerçekle?tiremeyen parçalar toplulu?unu,

g) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

?) Makina: Bu Yönetmeli?in amaçlar? bak?m?ndan, k?smen tamamlanm?? makinalar d???nda, 2 nci maddenin birinci f?kras?nda belirtilen ürünleri ifade etmek üzere, do?rudan insan veya hayvan gücü uygulamas? d???ndaki bir tahrik sistemi ile donat?lm?? veya donat?lmas? amaçlanm??, ili?kili parçalar? veya k?s?mlar?n?n en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amac?yla bir araya getirilmi? olan parçalar toplulu?u ile bunlardan; sadece kullan?m sahas?na veya bir enerji ve hareket kayna??na ba?lant? için gerekli olan aksamlar? bulunmayan veya monte edilmeye haz?r ve sadece bir ula?t?rma vas?tas?na monte edildi?inde veya bir bina ya da yap?ya kuruldu?unda çal??ma yetene?ine sahip veya ayn? sonucu elde etmek için bir bütün halinde çal??acak ?ekilde düzenlenen ve kumanda edilen veya (f) bendinde belirtilen k?smen tamamlanm?? makina parçalar? toplulu?unu ve yük kald?rma amaçl? ve güç kayna?? do?rudan uygulanan insan gücü olan birbiriyle ba?lant?l? en az?ndan biri hareketli ba?lant?l? parçalar ve aksamdan olu?an parçalar toplulu?unu,

h) Müste?arl?k: D?? Ticaret Müste?arl???n?,

?) Piyasaya arz: Makinan?n veya k?smen tamamlanm?? makinan?n, kullan?m veya da??t?m amac?yla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada bulunmas?n?n sa?lanmas? amac?yla yap?lan ilk faaliyeti,

i) Sökülebilir mekanik aktarma organ?: Kendinden tahrikli makina veya bir traktör ile ba?ka bir makina aras?nda birle?tirildi?i ilk sabit yataktan güç aktar?m?n? sa?layan mahfazas? ile birlikte piyasaya arz edildi?i takdirde tek bir ürün olarak kabul edilen teçhizat?,

j) Uyumla?t?r?lm?? standard: Komisyon taraf?ndan belirlenen i?lemlere uygun olarak, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standardlar? Enstitüsü (ETSI) gibi standardizasyon kurulu?u taraf?ndan kabul edilen teknik ?artnameyi,

k) Yetkili temsilci: Türkiye?de yerle?ik olan, imalatç?dan onun ad?na bu Yönetmelikle ilgili yükümlülüklerinin ve formalitelerinin tamam?n? veya bir k?sm?n? yerine getirmek için yaz?l? yetki alm?? herhangi bir gerçek veya tüzel ki?iyi,

l) Zincirler, halatlar ve kay??lar: Kald?rma amac?yla, kald?rma makinas? veya kald?rma aksesuarlar?n?n bir parças? olarak tasar?mlan?p imal edilen, zincirler, halatlar ve kay??lar?

ifade eder.

?K?NC? BÖLÜM

Piyasaya Arz, Piyasa Gözetim ve Denetimi

Piyasaya arz ve hizmete sunma

MADDE 5 ? (1) ?malatç? veya yetkili temsilcisi, makinay? piyasaya arz etmeden ve/veya hizmete sunmadan önce;

a) Ek I?de yer alan ilgili temel sa?l?k ve güvenlik kurallar?n? sa?lamak,

b) Ek VII Bölüm A?da bahsedilen teknik dosyay? temin etmek,

c) Özellikle talimatlar gibi gerekli bilgileri temin etmek,

ç) 13 üncü maddede belirtilen uygunluk de?erlendirmesi için gerekli i?lemleri yerine getirmek,

d) Ek II K?s?m 1 Bölüm A?da içeri?i verilen AT Uygunluk Beyan?n? makinaya uygun olarak haz?rlamak,

e) 16 nc? madde hükümlerine uygun olarak ?CE? uygunluk i?aretini ili?tirmek.

zorundad?r.

(2) ?malatç? veya yetkili temsilcisi k?smen tamamlanm?? makinay?, piyasaya arz etmeden önce, 14 üncü maddede belirtilen i?lemi yerine getirir.

(3) 13 üncü maddede belirtilen i?lemlerin amaçlar? bak?m?ndan, imalatç? veya yetkili temsilcisi, Ek I?de yer alan temel sa?l?k ve güvenlik kurallar?n? sa?lamak için gerekli vas?talara sahip olmak veya bu vas?talara eri?ebilmek için gerekli tedbirleri al?r.

(4) Makinan?n ba?ka hususlarla ilgili olarak, ?CE? i?aretlemesi öngören ba?ka yönetmeliklerin kapsam?na girmesi durumunda, ?CE? i?aretlemesi makinan?n söz konusu ba?ka yönetmeliklerdeki hükümlere de uygun oldu?unu gösterir. Ancak, bu yönetmeliklerden bir veya daha fazlas?n?n bir geçi? döneminde, imalatç?ya veya yetkili temsilcisine uygulanacak sistemi seçmesine imkân sa?lamas? durumunda, ?CE? uygunluk i?areti sadece imalatç? veya yetkili temsilcisi taraf?ndan uygulanan yönetmeliklerin hükümlerine uygunlu?unu gösterir. Uygulanan yönetmelikle ilgili bilgiler, Resmi Gazete?de yay?mland??? ?ekliyle AT Uygunluk Beyan?nda belirtilir.

Serbest Dola??m

MADDE 6 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun makinalar?n piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmas? yasaklanmaz, k?s?tlanmaz ve engellenmez.

(2) ?malatç?n?n veya yetkili temsilcisinin Ek II K?s?m 1 Bölüm B?de belirtilen, k?smen tamamlanm?? makinay?, makinay? meydana getirmek üzere bir makinaya tak?laca??n? veya makina olu?turmak için di?er k?smen tamamlanm?? bir makina ile birle?tirilece?ini beyan etmesi halinde, söz konusu makinan?n piyasaya arz edilmesi yasaklanmaz, k?s?tlanmaz ve engellenmez.

(3) Ticaret fuarlar?nda, sergilerde ve tan?t?mlarda veya benzeri durumlarda, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan makinan?n veya k?smen tamamlanm?? makinan?n, uygun olmad??? ve uygun duruma getirilinceye kadar haz?r olamad?klar?na dair görülebilir bir i?aret olmas? kayd?yla, te?hir edilmesi engellenmez. Bu tip uygun olmayan makinan?n veya k?smen tamamlanm?? makinan?n te?hiri s?ras?nda, ?ah?slar?n emniyetini sa?layacak tedbirler al?n?r.

Uygunsuz i?aretleme

MADDE 7 ? (1) A?a??da belirtilen i?aretlemeler uygunsuz olarak kabul edilir.

a) Bu Yönetmelik kapsam?nda yer almayan ürünler üzerine bu Yönetmeli?e göre ?CE? i?aretlemesinin ili?tirilmesi,

b) Makinada ?CE? uygunluk i?aretinin ve/veya AT Uygunluk Beyan?n?n bulunmamas?,

c) Makina üzerine ?CE? uygunluk i?areti d???nda ba?ka bir i?aretin, 16 nc? maddenin üçüncü f?kras?nda yasaklanan ?ekilde ili?tirilmesi.

(2) Bakanl???n, i?aretlemenin bu Yönetmeli?in ilgili hükümlerine uygun olmad???n? tespit etmesi durumunda, imalatç? veya yetkili temsilcisi ürünü uygun duruma getirmek ve bu uygunsuzlu?u Bakanl???n belirledi?i ko?ullar alt?nda, bu ihlale son vermekle yükümlüdür.

(3) Uygunsuzlulu?un devam etmesi halinde, Bakanl?k, söz konusu ürünün piyasaya arz?n? s?n?rlamak, yasaklamak veya 12 nci maddede belirtilen i?leme uygun olarak ürünün, piyasadan geri çekilmesini sa?lamak için bütün tedbirleri al?r.

Piyasa gözetim ve denetimi

MADDE 8 ? (1) Bu Yönetmelik kapsam?na giren makinalar?n piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 say?l? Bakanlar Kurulu Karar? ile yürürlü?e konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 16/5/2008 tarihli ve 26878 say?l? Resmî Gazete'de yay?mlanan Sanayi ve Ticaret Bakanl??? Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeli?i hükümlerine göre Bakanl?k taraf?ndan yap?l?r.

(2) Bakanl?k, makinalar?n sadece bu Yönetmeli?in ilgili hükümlerinin gereklerini kar??lad?klar? ve do?ru bir ?ekilde kurulup bak?mlar?n?n yap?ld???nda ve amaçland??? ?ekilde veya makul bir ?ekilde öngörülebilir ko?ullar alt?nda kullan?ld??? zaman, ki?ilerin ve durumuna göre evcil hayvanlar?n ve mallar?n, sa?l?k ve güvenli?ini tehlikeye atmad?klar? sürece piyasaya arz edilebilmelerini ve/veya hizmete sunulmalar?n? sa?layacak bütün uygun önlemleri al?r.

(3) Bakanl?k, k?smen tamamlanm?? makinalar?n sadece bu Yönetmeli?in ilgili hükümlerinin gereklerini kar??lad?klar? sürece piyasaya arz edilebilmelerini sa?layacak uygun olan bütün önlemleri al?r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Standardlar

Uygunluk varsay?m? ve uyumla?t?r?lm?? standardlar

MADDE 9 ? (1) Ek II K?s?m 1 Bölüm A?da belirtilen AT Uygunluk Beyan? bulunan ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ?CE? uygunluk i?areti ta??yan bir makinan?n, bu Yönetmelik hükümlerine uygun oldu?u kabul edilir.

(2) Uyumla?t?r?lm?? standarda uygun olarak imal edilmi? olan bir makinan?n, bu tip bir uyumla?t?r?lm?? standard?n kapsad??? temel sa?l?k ve güvenlik kurallar?na uygun oldu?u kabul edilir.

(3) Bakanl?k, uyumla?t?r?lm?? ulusal standardlar?n referanslar?n? bilgi için Resmî Gazete?de yay?mlar.

(4) Uyumla?t?r?lm?? ulusal standartlar? haz?rlama ve izleme sürecinde sosyal taraflara ulusal seviyede etkin olma imkân? vermek için Bakanl?kça gereken önlemler al?n?r.

(5) Komisyonun, uyumla?t?r?lm?? standartlar?n Ek I?de belirtilen temel gerekleri veya ulusal standartlar?n bu gerekleri art?k kar??lamad???n? bildirmesi halinde, söz konusu standartlar?n uygulamadan tamamen veya k?smen çekilmesi gerekti?i hususundaki Komisyon görü?üne uygun olarak bu standartlar Bakanl?kça geri çekilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tedbirler

Özel tedbirler

MADDE 10 ? (1) Bakanl?k, bu Yönetmeli?in;

a) 4 üncü maddesinin birinci f?kras?n?n (c) bendinde belirtilen Ek V?teki emniyet aksamlar?n? gösteren listenin güncellenmesi,

b) 11 inci maddesinde belirtilen makinalar?n piyasaya arz?n?n k?s?tlanmas?

için Komisyon taraf?ndan getirilen uygulamalar? göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri al?r.

Tehlikeli olmas? muhtemel makinalarla ilgili özel tedbirler

MADDE 11 ? (1) Komisyonun, bir uyumla?t?r?lm?? ulusal standard?n, kapsam?na giren ve Ek I?de belirtilen temel sa?l?k ve güvenlik gereklerini tam olarak yerine getirmedi?ine karar verdi?i durumlarda Bakanl?k, Komisyonun standarttaki eksiklikler nedeniyle teknik özellikleri risk arz eden makinalar?n piyasaya arz?n?n yasaklanmas? ya da k?s?tlanmas? ya da bu makinalar?n özel ko?ullara tabi tutulmas?n? gerektiren tedbirlerini dikkate al?r.

(2) Komisyonun herhangi bir Üye Ülkenin ald??? bir tedbiri hakl? bulmas? üzerine teknik özelliklerinden dolay? birinci f?krada belirtilen riskleri ta??yan makinalar?n piyasaya arz?n?n yasaklanmas? ya da k?s?tlanmas?n? gerektiren tedbirler almas? durumunda Bakanl?k, bu tedbirleri dikkate al?r.

(3) Bakanl?k, birinci f?krada belirtilen tedbirlerin al?nmas?n? Müste?arl?k arac?l???yla Komisyona bildirir.

Koruma hükmü

MADDE 12 ? (1) Bakanl?k; bu Yönetmelik kapsam?ndaki makinalar?n, ?CE? uygunluk i?areti ta??d?klar?, AT Uygunluk Beyan?na sahip olduklar? ve amac?na uygun olarak kullan?ld?klar?nda insanlar?n, yerine göre evcil hayvanlar?n veya mallar?n, sa?l?k ve güvenli?ini tehlikeye atabilece?ini tespit ederse, makinan?n piyasadan toplanmas?, piyasaya arz?n?n veya hizmete konulmas?n?n engellenmesi veya serbest dola??m?n?n k?s?tlanmas? için gerekli olan bütün tedbirleri al?r.

(2) Bakanl?k, ald??? tedbirlerle ilgili karar?n?n gerekçelerini ve özellikle uygunsuzlu?un;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen yer alan temel sa?l?k ve güvenlik kurallar?n?n yerine getirilmemesinden,

b) Bu Yönetmelikte at?f yap?lan uyumla?t?r?lm?? standartlar?n yanl?? uygulanmas?ndan,

c) Bu Yönetmelikte at?f yap?lan uyumla?t?r?lm?? standartlardaki eksikliklerden

kaynaklan?p kaynaklanmad???n? belirterek, al?nan tedbirleri Müste?arl?k arac?l??? ile Komisyona bildirir.

(3) Birinci f?krada belirtilen tedbirlerin uyumla?t?r?lm?? standartlardaki eksikliklerden kaynaklanmas? durumunda Bakanl?k, 9 uncu maddenin be?inci f?kras?na göre i?lem yapar.

(4) Makinan?n uygun olmad??? halde ?CE? uygunluk i?aretini ta??mas? durumunda Bakanl?k, ?CE? uygunluk i?aretini ili?tiren hakk?nda gerekli i?lemi yapar ve yap?lan i?lemi Müste?arl?k arac?l???yla Komisyona bildirir.

BE??NC? BÖLÜM

Uygunluk De?erlendirme ??lemleri, K?smen Tamamlanm?? Makinalar ?çin

??lemler, Onaylanm?? Kurulu?lar, ?CE? Uygunluk ??areti

Makinalar?n uygunluk de?erlendirme i?lemleri

MADDE 13 ? (1) ?malatç? veya yetkili temsilcisi, makinalar?n bu Yönetmeli?in hükümlerine uygunlu?unu belgelemek için bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü f?kralar?nda belirtilen uygunluk de?erlendirme i?lemlerinden birisini uygular.

(2) Makinalar?n Ek IV?te yer almamas? halinde, imalatç? veya yetkili temsilcisi, Ek VIII?de belirtilen makina imalat?ndaki iç kontrollerle uygunluk de?erlendirme i?lemini uygular.

(3) Ek IV?te verilen listede yer alan ve 9 uncu maddenin ikinci f?kras?nda belirtilen uyumla?t?r?lm?? standartlara uygun olarak imal edilen makinalarda, bu standartlar?n ilgili bütün temel sa?l?k ve güvenlik kurallar?n? kapsamalar? kayd?yla, imalatç? veya yetkili temsilcisi;

a) Ek VIII?de belirtilen, makina imalat?nda yap?lan iç kontrollerle uygunlu?un de?erlendirilmesi i?lemlerini veya

b) Ek IX?da verilen AT Tip inceleme i?leminin yan? s?ra, Ek VIII?in 3 numaral? paragraf?nda belirtilen makina imalat?ndaki iç kontrol i?lemlerini veya

c) Ek X?da belirtilen tam kalite güvence i?lemlerini

uygular.

(4) Ek IV?de yer alan ve 9 uncu maddenin ikinci f?kras?nda belirtilen uyumla?t?r?lm?? standartlara uygun olarak imal edilmeyen makinalarda veya bu standartlara k?smen uygun olarak imal edildi?inde ya da uyumla?t?r?lm?? standartlar?n ilgili temel sa?l?k ve güvenlik kurallar?n?n tamam?n? kapsamad??? durumlarda veya bahsi geçen makinalar için bir uyumla?t?r?lm?? standard?n bulunmad??? hallerde, imalatç? veya yetkili temsilcisi;

a) Ek IX?da verilen AT Tip inceleme i?leminin yan? s?ra Ek VIII?in 3 numaral? paragraf?nda belirtilen makina imalat?ndaki iç kontrol i?lemini veya

b) Ek X?da verilen tam kalite güvence i?lemini

uygular.

K?smen tamamlanm?? makinalar için i?lemler

MADDE 14 ? (1) K?smen tamamlanm?? makinalar?n imalatç?s? veya yetkili temsilcisi, makinay? piyasaya arz etmeden önce a?a??daki hususlar? yerine getirir.

a) Ek VII Bölüm B?de aç?klanan ilgili belgelerin haz?rlanmas?,

b) Ek VI?da belirtilen montaj talimatlar?n?n haz?rlanmas?,

c) Ek II K?s?m I Bölüm B?de belirtilen imalatç? beyan?n?n haz?rlanmas?.

(2) Montaj talimatlar? ve imalatç? beyan?n?n, nihai makinaya tak?l?ncaya kadar k?smen tamamlanm?? makinayla birlikte bulunmas?, sonras?nda nihai makinan?n teknik dosyas?n?n bir parças? olmas? zorunludur.

Onaylanm?? Kurulu?lar

MADDE 15 ? (1) Bakanl?k taraf?ndan görevlendirilecek onaylanm?? kurulu?lar, Ek XI?de belirtilen asgari kriterleri sa?lamak zorundad?r. Bakanl?k, bu Yönetmeli?in 13 üncü maddesinde belirtilen uygunluk de?erlendirme i?lemlerinde faaliyet gösterecek onaylanm?? kurulu?lar?n tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kald?r?lmas?n? 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 say?l? Bakanlar Kurulu Karar?yla yürürlü?e konulan Uygunluk De?erlendirme Kurulu?lar? ile Onaylanm?? Kurulu?lara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekle?tirir.

?CE? uygunluk i?areti

MADDE 16 ? (1) ?CE? uygunluk i?areti CE harflerinden olu?ur. Kullan?lacak i?aretin ?ekli Ek III?te belirtilmi?tir.

(2) ?CE? uygunluk i?areti makinaya Ek III?e uygun olarak, görünür, okunakl? ve silinmez bir ?ekilde ili?tirilir.

(3) Makina üzerine ?CE? uygunluk i?aretinin formu veya anlam? veya her ikisi hakk?nda üçüncü taraflarca yanl?? anla??lmaya yol açabilecek i?aretler, simgeler ve yaz?lar ili?tirilemez. ?CE? uygunluk i?aretinin görünürlü?ünü, okunabilirli?ini ve anlam?n? bozmamak kayd?yla, makina üzerine ba?ka i?aretler de ili?tirilebilir.

(4) ?CE? uygunluk i?aretinin ili?tirilmesinde ve kullan?lmas?nda 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 say?l? Bakanlar Kurulu Karar? ile yürürlü?e konulan ?CE? Uygunluk ??aretinin Ürüne ?li?tirilmesine ve Kullan?lmas?na Dair Yönetmeli?in 5 inci maddesinin hükümleri uygulan?r.

ALTINCI BÖLÜM

Çe?itli ve Son Hükümler

Makinalar?n montaj? ve kullan?m?

MADDE 17 ? (1) Bakanl?k, makinalar?n bu Yönetmelikte öngörülmeyen ?ekilde tadil edilmemeleri kayd?yla, ki?ilerin ve özellikle de i?çilerin makinalar? kullan?rken korunmalar?n? sa?lamak üzere, ilgili di?er mevzuatlara ayk?r? olmamak üzere gerekli tedbirleri alabilir.

Gizlilik

MADDE 18 ? (1) Gizlilikle ilgili mevcut ulusal hükümlerden ve uygulamalardan ayr? olarak, bu Yönetmeli?in uygulanmas?nda yer alan tüm ki?i ve taraflar görevlerini yaparken elde ettikleri tüm bilgileri gizli tutar. Ki?ilerin sa?l?k ve güvenli?ini korumak amac?yla aç?klanmas? gerekmedikçe, i?, meslek ve ticari s?rlar gizlidir.

(2) Birinci f?krada belirtilen hükümler, Bakanl?k ile Onaylanm?? Kurulu?lar?n kar??l?kl? bilgi payla??m? ve uyar?da bulunma ile ilgili yükümlülüklerini etkilemez.

(3) Bakanl?k ve Komisyon taraf?ndan 11 inci ve 12 nci maddelere uygun olarak al?nan her karar kamuoyuna duyurulur.

Avrupa Birli?i Üye Ülkeleriyle i?birli?i

MADDE 19- (1) Bakanl?k, bu Yönetmeli?in uygulanmas?yla ilgili, Üye Ülkelerin yetkili kurulu?lar? ve Komisyon ile i?birli?i yapar ve gerekli bilgileri Müste?arl?k arac?l???yla Üye Ülkelerin yetkili kurulu?lar?na ve Komisyona bildirir.

Çözüm yollar?

MADDE 20 ? (1) Yönetmelik kapsam?ndaki herhangi bir makinan?n piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete sunulmas?n? k?s?tlayan ve Yönetmeli?e uygun olarak al?nan bir tedbirin dayand?r?ld??? gerekçeleri Bakanl?kça aç?klan?r.

(2) Birinci f?krada belirtilen tedbir, yürürlükteki yasalar dahilinde ba?vurulabilecek yasal çözüm yollar? ve bu yasal çözüm yollar?na ba?vurulabilecek sürelerle birlikte Bakanl?kça en k?sa zamanda ilgili tarafa bildirilir.

Avrupa Birli?i daimi komitesi

MADDE 21 ? (1) Bu Yönetmeli?in uygulanmas? ve i?leyi?i hususunda bu Yönetmelikle ilgili Avrupa Birli?i Daimi Komitesinin çal??malar?na i?tirak edilir.

Ulusal daimi komite

MADDE 22 ? (1) Bu Yönetmeli?in uygulanmas? ve i?lerli?inin sa?lanmas? amac?yla, 30/9/2003 tarihli ve 25245 say?l? Resmî Gazete?de yay?mlanarak yürürlü?e giren SGM/2003-8 say?l? Makina Teknik Komitesinin Olu?umu ve Görevlerine Dair Tebli? ile, Bakanl?k koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve özel kurum ve kurulu?lar?n?n temsilcilerinin kat?l?m?yla olu?turulan Makina Teknik Komitesi (MAKTEK) gerekli çal??malar? yürütür.

Ayk?r? davran??ta uygulanacak hükümler

MADDE 23 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ayk?r? davran??ta bulunanlara 4703 say?l? Ürünlere ?li?kin Teknik Mevzuat?n Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanun hükümleri uygulan?r.

Yürürlükten kald?r?lan mevzuat

MADDE 24 ? (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 mükerrer say?l? Resmî Gazete?de yay?mlanan Makina Emniyeti Yönetmeli?i (98/37/AT) yürürlükten kald?r?lm??t?r.

(2) Di?er düzenlemelerde Makina Emniyeti Yönetmeli?ine (98/37/AT) yap?lm?? at?flar, bu Yönetmeli?e yap?lm?? say?l?r.

?stisna

GEÇ?C? MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmelik yay?mland??? tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun, kartu?la çal??an ta??nabilir sabitleme ve di?er darbeli makinalar?n piyasaya arz?na ve hizmete sunulmas?na 29/6/2011 tarihine kadar izin verilir.

Yürürlük

MADDE 25 ? (1) Bu Yönetmelik 29/12/2009 tarihinde yürürlü?e girer.

Yürütme

MADDE 26 ? (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakan? yürütür.

Ek I

Makinalar?n tasar?m? ve imali ile ilgili temel sa?l?k ve güvenlik kurallar?

Genel ilkeler

1- Makinalar?n imalâtç?lar? veya yetkili temsilcileri makinalara uygulanacak sa?l?k ve güvenlik kurallar?n? belirlemek için bir risk de?erlendirmesi yap?lmas?n? sa?lamal?d?r. Makinalar daha sonra bu risk de?erlendirmesi sonuçlar?n? göz önünde bulundurarak tasar?mlanmal? ve imal edilmelidirler.

Yukar?da at?fta bulunulan risk de?erlendirilmesi ve risk azalt?lmas? sürecinin tekrarlamal? olarak yürütülmesiyle imalâtç? veya yetkili temsilcisi a?a??dakileri hususlar? yerine getirmelidir:

- Makinalar?n amaçlanan kullan?m?n? ve dolay?s?yla öngörülebilecek her türlü yanl?? kullan?m?n? içerecek ?ekilde, s?n?rlar?n?n tespit edilmesi,

- Makinalardan kaynaklanabilecek tehlikelerin veya bunlarla ilgili tehlikeli durumlar?n tan?mlanmas?,

- Muhtemel yaralanmalar?n veya bunlar?n sa?l?k üzerinde olu?turabilecekleri hasarlar?n ciddiyetini ve bunlar?n meydana gelme olas?l?klar?n? göz önünde tutarak riskleri tahmin edilmesi,

- Bu Yönetmeli?in amac?na uygun olarak, risk azalt?m?n?n gerekli olup olmad???n?n belirlenmesiyle ilgili olarak risklerin de?erlendirilmesi,

- Bu Ekin 1.1.2(b) numaral? paragraf?nda yer alan öncelik s?ras?na göre, koruyucu tedbirleri uygulamak suretiyle tehlikelerin ortadan kald?r?lmas? veya risklerin azalt?lmas?.

2- Temel sa?l?k ve güvenlik kurallar? ile düzenlenen yükümlülükler, sadece söz konusu makinalar?n imalâtç? veya yetkili temsilcisi taraf?ndan öngörülen ko?ullar alt?ndaki veya öngörülebilen anormal durumlardaki kullan?mlar?nda ortaya ç?kabilecek tehlikelere kar??l?k gelen durumlar için uygulanmal?d?r.

Her halükârda, 1.1.2 numaral? paragrafta at?fta bulunulan güvenlik bütünlü?ü prensipleri ve 1.7.3 numaral? paragraf ile 1.7.4 numaral? paragrafta belirtilen makinalar?n i?aretlenmesi ve talimatlar ile ilgili yükümlülükler uygulan?r.

3- Bu ekte düzenlenen temel sa?l?k ve güvenlik kurallar? zorunludur; bununla birlikte, teknolojinin bugünkü seviyesi dikkate al?narak, bunlar?n ortaya koydu?u hedefleri kar??lamak mümkün olmayabilir. Bu durumda, makinalar mümkün oldu?unca bu amaçlara ula?acak ?ekilde tasar?mlanmal? ve imal edilmelidirler.

4- Bu Ek birkaç k?s?m halinde düzenlenmi?tir. Birinci k?sm?n genel bir kapsam? vard?r ve bütün makina türlerine uygulanabilir. Di?er k?s?mlar ise daha özel tehlikelerin baz? türlerini ele al?r.

Bunun yan? s?ra, ilgili bütün temel gerekliliklerin kar??lamas?n? güvence alt?na almak için bu ekin tamam?n? incelemek gereklidir. Makinalar tasar?mlan?rken, bu Genel ?lkelerin Madde 1?ine uygun olarak yerine getirilen risk de?erlendirmesinin sonuçlar?na ba?l? olarak, genel k?sm?n kurallar? ile di?er k?s?mlar?n bir veya daha fazlas?n?n kurallar? dikkate al?nmal?d?r.

1-Temel sa?l?k ve güvenlik kurallar?

1.1- Genel hususlar

1.1.1- Tarifler

Bu Ekin amaçlar? bak?m?ndan a?a??daki tarifler geçerlidir:

(a) Tehlike

Muhtemel bir yaralanma veya bunlar?n sa?l?k üzerinde olu?turabilece?i hasar kayna??.

(b) Tehlike bölgesi

Bir ki?inin içerisinde ve/veya makina çevresinde sa?l???na veya güvenli?ine kar?? bir riske maruz kalabilece?i herhangi bir bölge.

(c) Tehlikeye maruz kalan ki?i

K?smen veya tamamen bir tehlike bölgesinde bulunan ki?i.

(d) Operatör

Makinalar? kuran, çal??t?ran, ayarlayan, bak?m?n? yapan, temizleyen, tamir eden veya hareket ettiren ki?i veya ki?iler.

(e) Risk

Tehlikeli bir durumda meydana gelebilecek olan sa?l??a yönelik yaralanma veya hasar?n olas?l?k ve derecesinin birle?imi.

(f) Mahfaza

Özellikle fiziksel bir engel vas?tas?yla koruma sa?layan makinan?n parças?.

(g) Koruyucu tertibat?

Yaln?z ba??na veya bir mahfaza ile birlikte riski azaltmak amac?yla kullan?lan tertibat (bir mahfazadan ayr?).

(h) Amaçlanan kullan?m

Makinalar?n kullan?m talimatlar?nda verilen bilgilere uygun olarak kullan?m?.

(i) Makul ?ekilde öngörülebilir yanl?? kullan?m

Makinalar?n kullan?m talimatlar?nda amaçlanmad??? ?ekilde, ancak kolayca öngörülebilen insan davran??lar?ndan kaynaklanabilecek kullan?m.

1.1.2- Güvenlik bütünlü?ü ilkeleri

(a) Makinalar i?levlerine uygun olacak ?ekilde ve sadece öngörülen ?artlar alt?nda de?il, makul bir ?ekilde öngörülebilir yanl?? kullan?mlar? da dikkate al?narak, i?letmeye al?nd?klar?nda ki?ileri riske atmadan çal??t?r?labilecek, ayarlanabilecek ve bak?m? yap?labilecek ?ekilde tasar?mlanmal? ve imal edilmelidir.

Al?nan tedbirlerin amac?, makinalar?n, öngörülebilir çal??ma ömrü boyunca, nakliye, montaj, demontaj, hizmetten ç?karma ve hurdaya ay?rma a?amalar? dahilindeki her türlü riski bertaraf etmek olmal?d?r.

(b) En uygun metotlar? seçerken, imalâtç? veya yetkili temsilcisi, a?a??daki ilkeleri s?ra dahilinde uygulamal?d?r:

- Riskleri olabildi?ince bertaraf etmek veya azaltmak (esas?nda güvenli makina tasar?m? ve imalât?),

- Bertaraf edilemeyecek riskler için gerekli koruyucu tedbirleri almak,

- Kullan?c?lar? uygulanan koruyucu tedbirlerin her türlü yetersizliklerinden kaynaklanan giderilemeyen riskler konusunda bilgilendirmek, özel bir e?itimin gerekli olup olmad???n? göstermek ve ki?isel koruyucu ekipman sa?lama ihtiyac?n? belirtmek.

(c) Makinalar? tasar?mlarken veya imal ederken ve talimatlar? haz?rlarken, imalâtç? veya yetkili temsilcisi sadece makinan?n amaçlanan kullan?m?n? de?il ayn? zamanda öngörülebilir her türlü yanl?? kullan?m?n? da dikkate almal?d?r.

Normal olmayan kullan?m? bir risk olu?turacak ise, makinalar normal olmayan kullan?m? önleyecek ?ekilde tasar?mlanmal? ve imal edilmelidir. Uygun oldu?unda, talimatlar kullan?c?n?n dikkatini ? tecrübelerin olabilece?ini gösterdi?i ?ekilde - makinalar?n nas?l kullan?lmamas? gerekti?ine çekmelidir.

(d) Makinalar, ki?isel koruyucu ekipman?n gerekli veya öngörülebilir kullan?mlar?ndan kaynaklanabilecek olan operatörün maruz kald??? k?s?tlamalar? göz önünde bulundurarak tasar?mlanmal? ve imal edilmelidir.

(e) Makinalar güvenli bir ?ekilde ayarlanmas?na, bak?m? yap?lmas?na ve kullan?lmas?na imkân verecek bütün özel teçhizat ve aksesuarlarla birlikte tedarik edilmelidir.

1.1.3- Malzemeler ve ürünler

Makinalar?n imalât?nda kullan?lan malzemeler veya bunlar?n kullan?m? s?ras?nda kullan?lan veya ortaya ç?kan ürünler, ki?ilerin sa?l?k ve güvenli?ini tehlikeye atmamal?d?r. Özellikle, ak??kanlar?n kullan?m? halinde, makinalar dolum, kullan?m, geri kaz?n?m veya tahliye esnas?ndaki riskleri önleyecek ?ekilde tasar?mlanmal? ve imal edilmelidir.

1.1.4- Ayd?nlatma

Makinalar, normal yo?unluktaki ortam ayd?nlatmas? olsa bile, muhtemel bir riske sebep olabilecek bir ayd?nlatma yetersizli?i oldu?u yerlerde, ilgili i?lemler için, uygun olan yekpare bir ayd?nlatma ile teçhiz edilmelidirler. Makinalar bir rahats?zl??a neden olabilecek hiçbir gölgelik bir alan, rahats?zl?k yarat?c? göz kama?mas? ve ayd?nlatma nedeniyle hareketli parçalarda tehlikeli bir ?iddetli fla?ör etkisi olmayacak ?ekilde tasarlanmal? ve imal edilmelidirler. S?k muayene ve ayarlama gerektiren iç parçalar ve bak?m alanlar? uygun ayd?nlatmayla donat?lmal?d?r.

1.1.5- Makinalar?n ta??malar?n? kolayla?t?racak biçimde tasar?mlanmas?

Makinalar ve her bir aksam parças? a?a??daki ?ekilde olmal?d?r:

- Güvenli bir ?ekilde ta??nabilmeli ve nakledilebilmeli,

- Güvenli ve hasars?z bir ?ekilde stoklanacak ?ekilde paketlenmeli veya tasarlanmal?.

Makinalar?n ve/veya aksam parçalar?n?n nakliyesi s?ras?nda, makinalar?n ve/veya aksam parçalar?n?n talimatlara uygun olarak ta??nd?klar? sürece, karars?zl?ktan kaynaklanan hiçbir ani hareket ve tehlike olas?l??? olmamal?d?r.

Makinalar?n ve/veya çe?itli aksam parçalar?n?n a??rl?k, boyut veya biçimi, el ile hareket ettirilmesini engelledi?i durumda makinalar ve/veya aksam parçalar? a?a??daki ?ekilde olmal?d?r:

- Kald?rma düzeni için ata?manlara sahip olmal? veya

- Bu tür ata?manlar tak?labilecek ?ekilde tasar?mlanmal? veya

- Standart kald?rma düzeninin kolayca ba?lanabilece?i bir ?ekilde olmal?.

Makinalar?n veya aksam parçalar?n?n el ile ta??nmas? gerekti?i durumlarda, bunlar a?a??daki ?ekilde olmal?d?r:

- Kolayl?kla ta??nabilir olmal? veya

- Güvenli bir ?ekilde kald?r?l?p ta??nabilecek ?ekilde teçhiz edilmeli.

Tehlikeli olabilecek tak?mlar ve/veya makina parçalar? için, hafif olsalar bile, ta??nmas? için özel düzenekler yap?lmal?d?r.

1.1.6- Ergonomi

Amaçlanan kullan?m ?artlar? alt?nda, operatörün kar?? kar??ya kald??? rahats?zl?k, yorgunluk ve fiziksel ve psikolojik stres, a?a??daki ergonomi ilkeleri göz önünde bulundurularak olabildi?ince asgariye indirilmelidir:

- Operatörün fiziksel ölçüleri, kuvveti ve dayanma gücü de?i?ebilirliklerine imkân vermesi,

- Operatörün uzuvlar?n?n hareket için yeterli yerin sa?lanmas?,

- Makina için belirlenen çal??ma aral???ndan kaç?n?lmas?,

- Uzun süre dikkati gerektiren izlemelerden kaç?n?lmas?,

- ?nsan/makina arayüzünün operatörün öngörülebilir karakteristiklerine uyarlanmas?.

1.1.7- Çal??ma konumlar?

Çal??ma konumu egzoz gazlar? ve/veya oksijen yetersizli?inin sebep olaca?? herhangi bir riski önleyecek ?ekilde tasarlanmal? ve imal edilmelidir. Makinan?n, operatörün sa?l?k ve güvenli?i için risk olu?turan tehlikeli bir ortamda kullan?m? amaçlan?yor ise veya makinan?n kendisi tehlikeli bir ortam yarat?yor ise, operatörün iyi çal??ma ?artlar?na sahip olmas? ve öngörülebilir tehlikelerden korunmas? için yeterli olan tedbirler al?nmal?d?r. Uygun oldu?unda, çal??ma konumuna yukar?daki ?artlar? kar??layacak ?ekilde tasar?mlanm??, in?a edilmi? veya teçhiz edilmi? uygun bir kabin tak?lmal?d?r. Ç?k?? h?zl? bir tahliyeye imkân tan?mal?d?r. Bunun yan?nda, uygulanabilir oldu?unda, al???lagelmi? ç?k??lardan farkl? bir yönde, bir acil ç?k?? sa?lanmal?d?r.

1.1.8- Oturma yerleri

Uygun oldu?unda ve çal??ma&

Bu İncelemeyi Paylaş
AddThis:
Link:
BB Kodu:
HTML:

Oylama

Sadece üyeler oylayabilir.

Lütfen Üye olun ya da Üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Sayfa olusturulma süresi: 1.04 saniye Sitemiz En İyi İnternet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ve 1024x768 Ekran Çözünürlüğünde Görüntülenebilir. 2,659,758 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2007 - 2009 Leventler Asansör San. Ve Tic. Ltd. Sti. Tüm Haklar? Sakl?d?r.