LEVENTLER ASANSÖR Kullanıcı Sözleşmesi
Son Güncelleme: Ocak 13 2009 22:39:35

leventler.com.tr Kullan?c? Gizlilik Ko?ullar? ve Site Kullan?m ?artlar?

Aksi belirtilmedi?i sürece, bu sitede yer alan bilgilerin telif hakk? leventler.com.tr' ye aittir.
Web sitemizi kulland???n?zda, bu hüküm ve ko?ullar? okumu?, anlam?? ve onlara ba?l? kalaca??n?z? kabul etmi? olmaktas?n?z.
Özel olarak belirtilmedi?i takdirde, bu Web sitesinde yer alan bilgiler leventler.com.tr 'nin önceden yaz?l? izni al?nmaks?z?n hiçbir ?ekilde kopyalanamaz, ço?alt?lamaz, da??t?lamaz, yeniden yay?nlanamaz, download edilemez, sunulamaz, gönderilemez ve aktar?lamaz.

Ayr?ca, yaz?l? iznimiz olmaks?z?n Web sitemizde veya ba?ka bir sunucuda yer alan bilgiler "aynalama" yöntemi ile yans?t?lamaz.
Size verilen izin, tüm telif hakk? ve di?er tescil bilgilerine harfiyen uyman?z ?art?yla, Web sitemizde leventler.com.tr taraf?ndan yay?nlanan dokümanlar?n tek bir kopyas?n? almak ve bunu sadece kendi organizasyonunuz içinde bilgilendirme amaçl? ve ticari olmayan bir biçimde kullanmak içindir.
Verilen bilgileri ba?ka bir ?ekilde kullanmaya yetkiniz yoktur.
Bu Web sitesinden yararlanma sorumlulu?u size aittir.

leventler.com.tr, Web sitesinde yer alan bilgilerin kesin do?rulu?u hususunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Web sitesinde yay?nlanan tüm bilgiler "OLDU?U G?B?D?R" VE "MEVCUT OLDU?U ?EK?LDE" SA?LANMAKTADIR. BU B?LG?LERLE, ÜÇÜNCÜ ?AHISLARIN HAKLARINI ?HLAL ETMEME, MÜLK?YET, SATILAB?L?RL?K VE ÖZEL B?R AMACA UYGUNLUK KAPSAMINA G?REN GARANT?LER DAH?L ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAYACAK ?EK?LDE AÇIK VEYA ZIMN? H?Ç B?R GARANT? VER?LMEMEKTED?R.
Bunlara ek olarak, leventler.com.tr üçüncü ?ah?slar taraf?ndan yönetilen web sitelerine hiperlink veya bu siteler hakk?nda bilgi verebilir.

Herhangi bir üçüncü ?ah?s web sitesine verilen bu gibi linkler sadece sizin kolayl???n?z ve bilginiz içindir.
Link verilen web sitelerinin içeri?i bizim kontrolümüzde de?ildir ve e?er siz böyle bir web sitesine eri?mek isterseniz, bunun sorumlulu?u tamamen size aittir.
Bizim üçüncü bir ?ahs?n web sitesine link vermemiz gerçe?i, bizim böyle bir siteyi aç?kça onaylad???m?z, yetkilendirdi?imiz veya sponsor oldu?umuz veya bizim bu üçüncü ?ah?sla ticari i?birli?i yapt???m?z anlam?na gelmez.

Hiçbir ko?ul alt?nda leventler.com.tr önceden bu gibi zararlar?n do?ma olas?l??? belirtilmi? olsa bile, i?bu Web sitesi içinde sunulan veya arac?l???yla ula??lan bilgilerin kullan?m?ndan veya onlara güvenilmesinden kaynaklanan, her türlü do?rudan, özel, tesadüfi, cezai müeyyide gerektiren, dolayl? olarak veya bu fiilin sonuçlar?ndan kaynaklanan zararlar, kar veya gelir kay?plar? veya de?i?tirilen mallar?n maliyeti nedeniyle herhangi bir ki?iye kar?? sorumlu tutulamaz.
Bu Web sitesinde yay?nlanan bilgiler önceden haber verilmeksizin de?i?tirilebilir.

Ayr?ca,
leventler.com.tr önceden herhangi bir zaman bildirmeksizin bu Web sitesinde aç?klanan ürünlerde ve/veya programlarda geli?tirme ve/veya de?i?iklik yapabilir.
leventler.com.tr d???ndaki ürünlerden veya hizmetlerden bahsedilmesi sadece bilgilendirme amaçl?d?r.
leventler.com.tr' Web sitesi arac?l???yla leventler.com.tr'ye gizli veya müseccel bilgileri göndermenizi istememektedir; siz de bunu yapmamal?s?n?z. Taraf?n?zdan gerçekle?tirilen her ba?vuru, leventler.com.tr' 'ün mülkü haline gelir ve bu bilgilerin kullan?m yetkisini ve tüm haklar?n? a?a??da belirtilen leventler.com.tr Gizlilik Politikas? uyar?nca leventler.com.tr' ye devretmi? say?l?rs?n?z.

leventler.com.tr' ye malzeme veya bilgi göndermekle, bu malzemenin veya bilginin kullan?lmas?, ço?alt?lmas?, sunulmas?, uygulanmas?, de?i?tirilmesi, aktar?lmas? ve da??t?lmas? için leventler.com.tr' ye s?n?rs?z ve geri dönü?ü olmayan bir lisans vermi? olmaktas?n?z ve ayr?ca, herhangi bir amaçla sa?lad???n?z her türlü fikri, kavramlar?, deneyimi veya teknikleri leventler.com.tr' nin serbestçe kullanabilece?ini kabul etmi? say?l?rs?n?z.

leventler.com.tr Gizlilik Sözle?mesi

A?a??daki bilgiler, Web sitemizi ziyaret ederken bize verebilece?iniz ki?isel bilgilerle ilgili politikam?z? aç?klamaktad?r. leventler.com.tr' nin online ki?isel bilgileri toplamaktaki hedefi, size ki?iselle?tirilmi? bir web deneyimi sunabilmektir.
Tercihlerinizi bilirsek, ihtiyaçlar?n?za uygun bilgileri size sunabilir ve sitemizi ziyaretinizi h?zl?, kolay ve verimli bir hale getirebiliriz. leventler.com.tr sadece ?u durumlarda ki?isel kimlik bilgilerini toplamaktad?r;

(1) sitemize ki?iselle?tirilmi? bilgi için kay?t oldu?unuz zaman,
(2) ?ifre-korumal? alanlar?m?zdan birine giri? hakk? ald???n?z zaman,
(3) promosyonlar?m?zdan birine girdi?iniz zaman.

leventler.com.tr, bu bilgileri satmayacak, kiralamayacak veya ba?ka bir organizasyonla payla?mayacakt?r.
Belirli sat?? promosyonlar?n? talep etti?iniz zaman, ihtiyaçlar?n?z? kar??lamaya yard?m? olaca??n? dü?ündü?ümüz bir leventler.com.tr kanal orta?? ile bu bilgiyi payla?abiliriz.
E?er bu bilginin üçüncü ?ah?slara da??t?lmas?n? istemiyorsan?z veya bizden ek bilgi almak istemiyorsan?z, lütfen bunu bize bildirin.

IP Adresleri

leventler.com.tr sistem yönetimi ve dahili izleme ve analiz yöntemleri arac???yla IP adreslerini toplamaktad?r.
Sitemizi ziyaret etti?iniz zaman, sunucular?m?z sadece IP adresini kaydeder. Kaydedilen IP adreslerini baz alarak sitemizi ziyaret eden ?irketler ve sektörler hakk?nda bilgi almaktay?z.

Cookie'ler

Web sayfalar?m?zdan baz?lar? "cookie" kullanmaktad?r. Böylece Web sitemize döndü?ünüz zaman daha fazla size özel bilgiler ile, size daha iyi hizmet verebilmemiz mümkün olmaktad?r.
Cookie'ler kay?t tutma amac? için bilgisayar?n?z?n sabit-diskine aktar?lan bilgi parçac?klar?d?r.
Saklanan veriler Web sitemizi kullanman?z? daha kolay ve daha h?zl? hale getirecektir.
Çünkü her ziyaretinizde yeniden bilgi girmeden Web sitemizi kullanman?z mümkün olmaktad?r.
Web sitemizde ki?iselle?tirilmi? bilgiler olmas?n? talep etti?inizde ve Web sitemize geri döndükleri zaman ziyaretçileri tan?mak için bu cookie'ler kullan?l?r.
Ayr?ca cookie'ler Web sitemizin içindeyken ziyaretçinin kimli?ini belirlerler, bu sayede sadece bir kere giri? yapman?z yeterli olmaktad?r.

leventler.com.tr, "cookie" içerisinde size gönderilmi? olan orijinal bilgiler haricinde, bilgisayar?n?zdan herhangi bir bilgi almak için "cookie" kullanmamaktad?r.
Bunun d???nda, cookie'ler vas?tas? ile aktar?lan bilgileri, herhangi bir promosyon veya pazarlama amac? için kullanmamaktay?z.
Baz? Web sayfalar? cookie'ler arac?l???yla Web sitemizin kullan??l?l???n? ve etkinli?ini iyile?tirmek için kullan?m ?ekillerini izler.
Ancak, bu bilgiler kesinlikle hiçbir ?ekilde üçüncü ?ah?slara sat?lmaz veya onlarla payla??lmaz.

Bu siteyi kullanarak leventler.com.tr Gizlilik Politikas?n? kabul etti?inizi belirtmektesiniz.
Kendi iste?imize ba?l? olarak, her zaman bu politikaya de?i?iklik, ilave veya ç?kartma yapma hakk?n? sakl? tutmaktay?z.
Bu hüküm ve ?artlarda yap?lan de?i?ikliklerin ard?ndan bu Web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu de?i?iklikleri kabul etti?iniz anlam?na gelmektedir.